Hokusai, Katsushika- the Fuji from Kanjaya on the Tokaido